Symposium on Archaeology, Construction and Architecture from Medieval and Modern Periods

Monasteries In Medieval And Modern Periods. News From Archeology

7th of October 2022
Roses (Girona)

MonBones participates with 4 podium presentations

Syposium archaeology, construction and architecture from medieval and modern periods
  1. MonBones: la vida monàstica a partir de l’estudi dels ossos. Dieta, salut, economia i societat en contextos monàstics de Barcelona (s. XIV – XIX) des d’una perspectiva arqueològica.

MonBones: monastic life from the study of bones. Diet, health, economy and society in monastic contexts of Barcelona (14th – 19th centuries) from an archaeological perspective.

Lluís Lloveras, Carme Rissech, Jordi Nadal, Santiago Riera i Carme Miró.

Monbones conference
  1. Estudi bioantropològic de les restes humanes exhumades al Convent de Sant Agustí Vell (S. XIV-XVI) de Barcelona.

Bioanthropological study of human remains exhumed in the Convent of Sant Agustí Vell (14th-16th centuries) in Barcelona.

Carme Rissech, Blanca Revuelta, Oscar Creo, Anna Llaurador, Montserrat Jové i Lluís Lloveras.

Bioanthropologica study Convent Sant Agustí
  1. Estudi bioantropològic de les inhumacions primàries i secundàries de la UF 221, corresponents a civils enterrats a l’antic convent de Santa Caterina (1243-1836) de Barcelona.

Bioanthropological study of the primary and secondary burials from the UF 221, corresponding to civilians buried in the old Convent of Santa Caterina (1243-1836) in Barcelona.

Antony Cevallos, Carme Rissech, Josefa Huertas i Lluís Lloveras.

Bioanthropological study of the human remains in the burials of old Convent of Santa Caterina
  1. Les restes humanes del claustre gòtic del convent de Santa Caterina (Barcelona, 1243-1836) de l’orde dels dominics. Anàlisi bioantropològica.

The human remains of the Gothic cloister of the convent of Santa Caterina (Barcelona, 1243-1836) of the Dominican order. Bioanthropological analysis.

Jose Antonio Trujillo, Carme Rissech, Josefa Huertas i Lluís Lloveras

The human remains of the Gothic